මානව හිමිකම් පිළිබඳ කාලාන්තරීය විශ්ව සමාලෝචනය (Universal Periodic Review) සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාර්තා කෙටුම්පත ගැන අදහස් විමසීම

  • මානව හිමිකම් පිළිබඳ කාලාන්තරීය විශ්ව සමාලෝචනය යනු එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල් 193හි මානව හිමිකම් තත්ත්වය කාලාන්තරව සමාලෝචනයට ලක්කරන  ක්‍රියාවලියකි. මේ ක්‍රියාවලිය හඳුන්වාදෙන ලද්දේ  එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සියලු සාමාජිකයන් විසින් 2006 මාර්තු 15 වන දින ඒකමතිකව සම්මත කරගනු ලැබූ මහා මණ්ඩල අභියෝජනා (resolution) අංක 60/251 මගින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ස්ථාපිත කරන අවස්ථාවේදීමය. මේ ක්‍රියාවලිය යටතේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල් සියල්ලෙහිම මානව හිමිකම් තත්ත්වය වසර 4.5 කට වරක් සමාලෝචනය කරනු ලැබේ.
  • කාලාන්තරීය විශ්ව සමාලෝචනය රාජ්‍යයන් විසින් මෙහෙයවෙන ක්‍රියාවලියකි. මෙහිදී එක් එක් රාජ්‍යයට,  සිය රට තුළ මානව අයිතිවාසිකම් තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහ මානව හිමිකම් වගකීම් ඉටු කිරීමට තම රජය ගෙන ඇති පියවර  විස්තර කිරීමට අවස්ථාවක් සැලසී ඇත.කාලාන්තරීය විශ්ව සමාලෝචනය සැලසුම් කරනු ලැබ ඇත්තේ එක් එක් රාජ්‍යයෙහි මානව හිමිකම් තත්ත්වය සමාලෝචනය කරන අවස්ථාවේදී සියලුම රටවල් සමාන සැලකීමට භාජනය වන බව තහවුරු වන පරිද්දෙනි. මෙම යාන්ත්‍රණයේ අවසන් අරමුණ සියලුම රටවල්වල මානව හිමිකම් තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සහ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීමයි.
  • මෙම සමාලෝචනය, මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සාමාජික රටවල් 47න් සමන්විතවන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමක් විසින් සිදුකරනු ලැබේ. එහෙත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සාමාජික රටවල් 47ට අයත් නොවන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේඅනිකුත් සාමාජික රටවල්වලටද සමාලෝචන සැසිවාරයන්ට  සහභාගී වී සමාලෝචනය කෙරෙන රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිස සමග අදහස් හුවමාරු කරගත හැකිය. එමෙන්ම සිවිල් සංවිධාන සහ ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසම් වලටද  සමාලෝචනය සැසිවාරයන්ට සහභාගී විය හැකිය. More details
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.